Home » Ważne informacje » Umowa terapeutyczna

Umowa terapeutyczna

Podejmując decyzję o leczeniu zobowiązuję się do:

  1. Zachowania abstynencji od narkotyków, dopalaczy i alkoholu oraz leków poza zaleceniem lekarskim.
  2. Powstrzymywania się od agresji słownej i fizycznej.
  3. Przestrzegania zakazu kradzieży.
  4. Niepodejmowania kontaktów seksualnych z innymi pacjentami.
  5. Przestrzegania zasady wstrzymania kontaktu z rodziną do czasu określonego w zasadach placówki.
  6. Przestrzegania zasady dyskrecji.
  7. Przestrzegania ustaleń społeczności i zasad domu.
  8. Poddania się badaniom alkomatem / testami na zawartość alkoholu i narkotyków oraz innym czynnościom służącym kontroli
    i zachowaniu bezpieczeństwa w placówce.
  9. Przestrzegania sześciomiesięcznego kontraktu leczenia.
  10. Aktywnego uczestniczenia w terapii grupowej i indywidualnej.
  11. Nauki i stosowania poprawnej komunikacji wprost.
  12. Wypełniania poleceń kadry.

Przyjmuję do wiadomości, że w sytuacji, gdy poinformuję o zamiarze popełnienia przestępstwa takiego jak morderstwo, gwałt czy innego czynu zagrażającego życiu lub zdrowiu innych osób terapeuci mogą zgłosić to odpowiednim organom.

Cele realizowane w trakcie leczenia:

  1. Zdobycie wiedzy na temat choroby uzależnienia, jej przebiegu, podstawowych mechanizmów, kryzysów, nawrotów.
  2. Wypracowanie własnej motywacji do dalszego leczenia i trzeźwego życia.
  3. Zrezygnowanie z zachowań, postaw i świata wartości związanych z nietrzeźwym życiem na rzecz nowych postaw prozdrowotnych.

Przyjmując odpowiedzialność za siebie i swoje leczenie zobowiązuję się do realizacji programu psychoterapeutycznego
oraz do wypełniania kontraktu.

Złamanie punktów umowy może wiązać się z jej rozwiązaniem.

pobierz umowę terapeutyczną