Home » Terapia » Metody pracy stosowane w ośrodku

Metody pracy stosowane w ośrodku

Społeczność terapeutyczna

wspieranie osobistego rozwoju poprzez zmianę indywidualnego stylu życia przy pomocy połączonej wspólnym problemem grupy.
(M. Koymann)


Grupy psychoedukacyjne

aktywne metody pracy grupowej ukierunkowane na poprawę komunikacji, na wzrost zaufania i otwartości, na urealnienie
i wzmocnienie adekwatnego obrazu "ja", na zwiększenie umiejętności komunikowania i realizacji potrzeb.


Grupy edukacyjne

dostarczenie wiedzy dotyczącej uzależnienia, psychologicznych mechanizmów uzależnienia i nawrotów choroby oraz zdobycia wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z objawami uzależnienia, kryzysami i nawrotami.


Zajęcia warsztatowe

skoncentrowane na pracy psychologicznej dotyczącej różnych obszarów funkcjonowania człowieka, które mogą być mu przydatne
w radzeniu sobie w trzeźwym życiu między innymi: zdobycie umiejętności radzenia sobie ze złością, nauka asertywnych zachowań abstynenckich, wzmocnienie poczucia własnej wartości, nauka konstruktywnego radzenia sobie ze stresem.


Terapia indywidualna

praca nad osobistymi problemami i deficytami pacjenta.


Ergoterapia

nauczenie obowiązkowości, zdobycie umiejętności wyznaczania celów oraz określania strategii ich realizacji.


Zajęcia sportowe, kółka zainteresowań

pobudzenie i wzmocnienie aktywności własnej pacjentów.


Sesje rodzinne

usprawnienie funkcjonowania systemu rodzinnego.


Zajęcia edukacyjne dla rodzin pacjentów ośrodka

dostarczenie wiedzy z zakresu uzależnienia i współuzależnienia