Home » Terapia » Etapy leczenia - ramowy plan, etapy pobytu pacjenta w ośrodku

Etapy leczenia - ramowy plan, etapy pobytu pacjenta w ośrodku

Przyjęcie

 1. Wstępnego przyjęcia do ośrodka dokonuje terapeuta dyżurny. Zadania terapeuty przy wstępnym przyjęciu:
  • weryfikacja dokumentów stanowiących podstawę do przyjęcia,
  • kontrola stanu trzeźwości tj. sprawdzenie reakcji gałek ocznych, wykonanie badania alkomatem, testami na zawartość narkotyków w moczu,
  • przygotowanie dla lekarza druków historii choroby,
  • uzyskanie od pacjenta pisemnej zgody na przyjęcia.
 2. Przyjęcie przez lekarza psychiatrę.
  • wykonanie podstawowego badania ogólnego stanu pacjenta,
  • dokładny wywiad psychiatryczny,
  • postawienie rozpoznania,
  • ewentualne zlecenia przy konieczności leczenia farmakologicznego,
 3. Przyjęcie pacjenta przez społeczność tzw. przyjęciówka.
 4. Dokładny wpis pacjenta.
  • wpis do księgi głównej,
  • wykonanie podstawowego wywiadu psychologicznego tzw. wywiad wstępny,
  • wypełnienie i podpisanie przez pacjenta oświadczeń.

Etap wstępny oraz pierwszy miesiąc pobytu

 1. Etap wstępny tzw. ochronny trwa tydzień. Przez ten czas pacjent:
  • nie ponosi żadnych konsekwencji tzw. dociążeń,
  • obowiązuje go przestrzeganie kardynalnych zasad,
  • zostaje mu przydzielony tzw. opiekun tj osoba dłużej będąca w ośrodku, której zadaniem jest wprowadzenie nowego pacjenta w zasady funkcjonowania w ośrodku, wspólnie tworzą plan pobytu na tydzień przedstawiany na forum społeczności,
  • pacjent uczestniczy we wszystkich zajęciach planowych,
  • pacjent zostaje uczestnikiem tzw. grup komunikacyjnych odrębne grupy dla pacjentów krótko będących w ośrodku, pacjent uczestniczy w nich aż do zaleczenia wszytskich tematów tj ok. półtora miesiąca.
 2. Omówienie na forum społeczności pierwszego tygodnia pobytu.
  • jest głosowane kolejne pryzjęcie do społeczności jako pełnoprawnego jej członka,
  • pacjent zapoznaje się i podpisuje umowę terapeutyczną,
  • pacjent zapoznaje się i dostaje arkusz postaw prozdrowotnych, co pomaga w leczeniu.
 3. W pierwszym miesiącu pobytu pacjent uczestniczy we wszystkich zajęciach planowych (ergoterapia, zajęcia integracyjne) oraz w zajęciach terapii grupowej (odprawa, grupy indywidualne, grupy komunikacyjne, spotkania społeczności wieczornej, spotkania społeczności planowej, spotkania społeczności interencyjnej). Ma zadanie przynajmniej raz w tygodniu rozmawiać
  z terapeutą oraz jak najczęściej dzielić się samopoczuciem na forum społeczności. W pierwszym lub na początku drugiego miesiąca pobytu odbywa pierwszą grupę indywidualną tzw. życiorys. Może sprawować podfunkcje - wybierane a następnie omawiane na forum społeczności. Raz w tygodniu ma obowiązek odbyć konsultację z psychiatrą.

Drugi i trzeci miesiąc pobytu

 1. Po upływie pierwszego miesiąca pacjent ma obowiązek na forum społeczności planowej omówić ten okres oraz wystąpić o tzw. przywileje etapu pierwszego. Do omówienia pacjent ma mieć wybranego terapeutę indywidualnego oraz wstępnie ustalony indywidualny plan terapii tzw. OPT.
 2. Pacjent ma skonkretyzować, spisać i przedstawić na forum społeczności ustalone z terapeutą indywidualnym OPT.
 3. Pacjent ma obowiązek raz w miesiącu omówić na forum społeczności wykonywanie zadań zawartych w OPT.
 4. W tym okresie pobytu pacjentowi proponowana jest sesja terapeutyczna z jego najbliższymi. Pacjent może odmówić. Kolejne sesje mogą odbywać się aż do momentu ukończenia przez pacjenta leczenia.
 5. Pacjent ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach planowych, w terapii grupowej oraz w terapii indywidualnej (wymienione wcześniej).
 6. W tym okresie kończy również grupy komunikacyjne i przechodzi do grup edukacyjnych - głównie skoncentrowanymi na konfrontacji z objawami własnego uzależnienia. Grupy mają charakter rotacyjny. Pacjent uczestniczy w nich do ukończenia leczenia.
 7. W tym okresie odbywa indywidualną grupę terapeutyczną ukierunkowaną na budowanie i wzmacnianie motywacji: Bilans - zyski i straty wynikające z bycia nietrzeźwym.

Czwarty i piąty miesiąc pobytu

 1. Po upływie trzeciego miesiąca pacjent ma obowiązek wystąpić na forum społeczności planowej o przywileje etapu II.
  W przypadku nie otrzymania przywilejów ma dwa tygodnie na korekcje zachowania według otrzymanych informacji zwrotnych i kolejne wystąpienie o przywileje.
 2. Pacjent nadal ma utrzymany obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach planowych, w terapii grupowej oraz w terapii indywidualnej (wymienione wcześniej).
 3. Pacjent omawia nadal raz w miesiącu omówienie na forum społeczności realizacji OPT.
 4. W tym okresie pacjent odbywa dwie grupy indywidualne:
  • grupa bilans zyski i straty z trzeźwego życia,
  • grupa indywidualnych obszarów problemowych, chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać o ... .
 5. W tym okresie pacjent może ubiegać się na forum społeczności planowej o przepustkę - w ramach usamodzielniania się
  i konfrontacji. Realizacja przepustki jest omawiana na forum społeczności.
 6. W tym czasie intensywnie podejmowana jest praca terapeutyczna dotycząca planów na wyjście z ośrodka oraz ustalenia formuły dalszego leczenia - inny ośrodek, hostel, opieka ambulatoryjna.

Szósty miesiąc pobytu

 1. Po upływie piątego miesiąca pacjent ma obowiązek wystąpienia na forum społeczności planowej o przywileje etapu III. Jeżeli ich nie otrzyma ponownie jak w poprzednim okresie ma o nie wystąpić po upływie dwóch tygodni i korekcji zachowania według otrzymanych informacji zwrotnych.
 2. Pacjent nadal uczestniczy we wszystkich zajęciach planowych, w terapii grupowej (wymienione wcześniej) oraz w terapii indywidualnej.
 3. Odbywa grupę indywidualną: Podsumowanie terapii.
 4. Jest to okres konfrontacji - zwiększona liczba przepustek oraz intensywnego przygotowania się pacjenta do opuszczenia ośrodka.
 5. Na każdym etapie leczenia udzielana jest pacjentom pomoc w porządkowaniu spraw sądowych oraz realizowany jest przez lekarza konsultanta ośrodka program edukacji prozdrowotnej w zakresie profilaktyki i prewencji hiv/hcv.