Home » Ważne informacje » Umowa terapeutyczna

Umowa terapeutyczna

Podejmując decyzję o leczeniu zobowiązuję się do:

 1. Zachowania abstynencji od narkotyków, dopalaczy i alkoholu oraz leków poza zaleceniem lekarskim.
 2. Powstrzymywania się od agresji słownej i fizycznej.
 3. Przestrzegania zakazu kradzieży.
 4. Niepodejmowania kontaktów seksualnych z innymi pacjentami.
 5. Przestrzegania zasady wstrzymania kontaktu z rodziną do czasu określonego w zasadach placówki.
 6. Przestrzegania zasady dyskrecji.
 7. Przestrzegania ustaleń społeczności i zasad domu.
 8. Poddania się badaniom alkomatem / testami na zawartość alkoholu i narkotyków oraz innym czynnościom służącym kontroli
  i zachowaniu bezpieczeństwa w placówce.
 9. Przestrzegania sześciomiesięcznego kontraktu leczenia.
 10. Aktywnego uczestniczenia w terapii grupowej i indywidualnej.
 11. Nauki i stosowania poprawnej komunikacji wprost.
 12. Wypełniania poleceń kadry.

Przyjmuję do wiadomości, że w sytuacji, gdy poinformuję o zamiarze popełnienia przestępstwa takiego jak morderstwo, gwałt czy innego czynu zagrażającego życiu lub zdrowiu innych osób terapeuci mogą zgłosić to odpowiednim organom.

Cele realizowane w trakcie leczenia:

 1. Zdobycie wiedzy na temat choroby uzależnienia, jej przebiegu, podstawowych mechanizmów, kryzysów, nawrotów.
 2. Wypracowanie własnej motywacji do dalszego leczenia i trzeźwego życia.
 3. Zrezygnowanie z zachowań, postaw i świata wartości związanych z nietrzeźwym życiem na rzecz nowych postaw prozdrowotnych.

Przyjmując odpowiedzialność za siebie i swoje leczenie zobowiązuję się do realizacji programu psychoterapeutycznego
oraz do wypełniania kontraktu.

Złamanie punktów umowy może wiązać się z jej rozwiązaniem.

pobierz umowę terapeutyczną